Audi shopping world
Dealer
Audi City Warszawa
Użytkownik
[]

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Sklepu Online dostępnego po adresem www.sklep.audi.pl 
oraz świadczenia i korzystania z Usług Sklepu Online. Regulamin określa prawa
i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Online.

Warunkiem korzystania ze Sklepu Online jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE

użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie
lub przez Sprzedającego w związku z zawartą Umową Sprzedaży, jak również
w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu Online. 

1.3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem www.sklep.audi.pl/user/register

1.4. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz innych danych w Sklepie Online, w tym zawierające historię zamówień i wpłat, a także preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu Online.

1.5. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w Sklepie Online
na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu Online. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta.

1.6. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego „Sklep Online”. Regulamin jest dostępny pod adresem  www.sklep.audi.pl/regulamin

1.7. Sklep Online – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.audi.pl

1.8. Sprzedający – Autoryzowani Partnerzy marki Audi, którzy, działając
na podstawie porozumienia z Usługodawcą dokonują jako niezależni przedsiębiorcy sprzedaży Towarów i Pakietów przeglądów serwisowych znajdujących się w ofercie Sklepu Online; wyboru Sprzedającego Usługobiorca dokonuje przed złożeniem Zamówienia;
lista możliwych Sprzedających wraz z ich danymi znajduje się
pod linkiem 
www.sklep.audi.pl/dealer/find

1.9. Partner serwisowy - Autoryzowani Partnerzy marki Audi, którzy, działając na podstawie porozumienia z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. jako niezależni przedsiębiorcy świadczą usługi serwisowe dostępne w ramach  Pakietów przeglądów serwisowych na rzecz Usługobiorcy. Partnerem serwisowym jest również Sprzedający.

1.10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907
ze zm.).

1.11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

1.12. Towar – oryginalne akcesoria marki Audi znajdujące się w Sklepie Online
i szczegółowo tam opisane.

1.13. Pakiet przeglądów serwisowych – pakiet usług serwisowych marki Audi świadczonych przez Sprzedającego lub przez Partnera serwisowego na rzecz Usługobiorcy występujący w różnych wariantach, których szczegółowy opis znajduje się w ofercie Sklepie Online. Zakres świadczonych usług serwisowych dostępnych w ramach Pakietów przeglądów serwisowych zależy od wybranego przez Usługobiorcę pakietu przeglądów serwisowych i dostępny jest pod adresem https://www.audi.pl/content/dam/nemo/pl/dzialy/misc/pakiety-przegladow-serwisowych/Warunki_dot_pakietu_przegl%C4%85d%C3%B3w_serwisowych_Audi_Used_Cars.pdf  Warunki przystąpienia do programu Pakietów przeglądów serwisowych Audi dostępne są pod adresem https://www.audi.pl/content/dam/nemo/pl/dzialy/misc/pakiety-przegladow-serwisowych/Warunki_dot_pakietu_przegl%C4%85d%C3%B3w_serwisowych_Audi_Used_Cars.pdf Usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy w ramach Pakietów przeglądów serwisowych dotyczą wyłącznie pojazdów marki Audi wyszczególnionych w ofercie Sklepu Online.

1.14. Pojazd – samochód marki Audi wyszczególniony w ofercie Sklepu Online, szczegółowo określony przez Usługobiorcę przy składaniu Zamówienia, w którym zostanie zrealizowana usługa w ramach wykupionego przez Usługobiorcę Pakietu przeglądów serwisowych. Pojazd w dniu Zamówienia przez Usługobiorcę Pakietu przeglądów serwisowych nie może być starszy niż 7 lat licząc od daty produkcji.

1.15. Umowa – umowa oznacza wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie
i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171. Umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą akceptacji Regulaminu w trakcie korzystania z Usług na stronie 
www.sklep.audi.pl i nie wymaga sporządzenia odrębnej umowy. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona
przez Usługobiorcę w sposób wyraźny bądź w sposób dorozumiany,
jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem lub możliwością zapoznania się Usługobiorca kontynuuje korzystania z Serwisu, w szczególności składa Zamówienie.
Nie uchybia to postanowieniom pkt. 4.9 poniżej.

1.16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Usługobiorcą dotycząca Towaru i zawierana z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego Zamówienia.

1.17. Umowa o świadczenie usług serwisowych – umowa o świadczenie usług serwisowych dostępnych w ramach Pakietu przeglądów serwisowych zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Usługobiorcą i zawierana z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego Zamówienia.

1.18. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych –

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz ustawę o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018.

1.19. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Online; w tym: założenie konta, logowanie, obsługa konta, złożenie Zamówienia, dostarczanie informacji związanych
z produktem i realizacją Zamówień, płatności i dostaw, udostępnienie formularza
do kontaktów ze Sprzedającymi, Część z Usług dostępna jest wyłącznie
dla Usługobiorców, którzy założyli Konto w Sklepie (Użytkownicy).

1.20. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną,
będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług na podstawie Umowy.

1.21. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.22. Usługodawca – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-246-35-63, REGON 301062169, posiadającą kapitał zakładowy: 331.009.000,00 PLN, nr telefonu +48 61 6273000, adres strony internetowej: 
www.vw-group.pl

1.23. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

1.24. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).

1.25. Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Sklepie Online.  

1.26. Zamówienie – złożenie zamówienia zakupu Towaru lub Pakietu przeglądów serwisowych za pośrednictwem Sklepu Online (zamówienie stanowi ofertę Użytkownika).

1.27. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej - Usługobiorca będący osoba fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, oraz tryb postępowania reklamacyjnego

2.1.2. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Sprzedającego i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zawieraniem umów sprzedaży na odległość oraz zawieraniem umów o świadczenie usług serwisowych na odległość.

2.1.3.  zasady dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Online,

2.1.4.  zasady ochrony Danych osobowych Usługobiorców korzystających  z Usług na podstawie Umowy oraz zawierających Umowę Sprzedaży oraz Umowy o świadczenie usług serwisowych.

2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Sprzedający dokonuje sprzedaży Towaru lub Pakietu przeglądów serwisowych zgodnie z Regulaminem.

 2.3. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu
od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę lub od chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług serwisowych.

 

III. WARUNKI OGÓLNE

 3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące: 

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera  dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie Online.

 3.3. Usługodawca i Sprzedający zastrzegają, że korzystanie z Usług Sklepu Online może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

 3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie; w przypadku świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta. 

 

IV. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.

4.2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Online nie jest wymagane założenie
przez Usługobiorcę Konta. 

4.3. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług, Usługobiorca akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

4.4. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych w postaci:  imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła.

4.5. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu siedziby, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci: adresu siedziby, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy (firmy), numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła.

4.6. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

4.6.1.   podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne
ze stanem faktycznym,

4.6.2.   jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.6.3.   podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

4.6.4.   zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień. 

4.7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie Online. 

4.8. Po dokończeniu procesu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.7. niniejszego Regulaminu, Usługodawca utworzy w Sklepie Online Konto Użytkownika z wykorzystaniem Loginu podanego w Formularzu rejestracyjnym.

4.9. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez aktywację linku przesyłanego
w tym celu przez Usługodawcę na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.10. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika Danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny z Usługobiorcą lub przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.11. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej może od niej odstąpić
bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy zawiera
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku Umowy z Usługobiorcą prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy, który złożył Zamówienie
za pośrednictwem Sklepu Online.

4.12. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy, a w okresie pomiędzy dokonaniem rejestracji a odstąpieniem od Umowy zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług serwisowych ze Sprzedającym zgodnie z punktem 5.9, która to w dniu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie została zrealizowana przez Sprzedającego lub Partnera serwisowego, ulega ona rozwiązaniu lub jest wykonywana według decyzji Użytkownika. W przypadku braku takiej decyzji w terminie 14 dni umowę tę uznaje się za rozwiązaną.  

4.13. Usługodawca może uzależnić rejestrację Użytkownika w Sklepie Online
od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracyjnym.

4.14. Konto Użytkownika w Sklepie Online zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie Użytkownika.

4.15. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany podanej przez niego nazwy identyfikującej w Sklepie Online (Login). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny Adres poczty elektronicznej.

4.16. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika
i udostępniania swojego Konta i hasła innym osobom.

4.17. Logowanie do Sklepu Online odbywa się z wykorzystaniem Loginu
oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi. 

4.18. Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług
oraz sprzedażą Towarów. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.

4.19. Usługobiorca nieposiadający Konta w Sklepie Online może korzysta wyłącznie z części Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności składania Zamówień.

 

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Realizacja Zamówień Usługobiorcy jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Aktualne informacje na temat dostępnych Towarów i Pakietów przeglądów serwisowych są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu Online znajdującego się pod adresem www.sklep.audi.pl .

5.3. Informacje i zdjęcia dotyczące Towarów i Pakietów przeglądów serwisowych podane na stronie internetowej Sklepu Online wraz z ceną i opisem nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego .

5.4. Przed dokonaniem wyboru Towaru lub Pakietu przeglądów serwisowych, Usługobiorca otrzymuje informację o Sprzedających, którzy mogą zrealizować złożone Zamówienie.

5.5. Składając Zamówienia Usługobiorca dokonuje:

5.5.1. wyboru Sprzedającego,

5.5.2. wyboru zamawianych Towarów lub Pakietów przeglądów serwisowych,

5.5.3. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT, jeżeli ma zostać wystawiona faktura VAT, a adresy te są inne (w przypadku Usługobiorców nieposiadających Konta w Sklepie Online, którzy dokonują odbioru osobistego bez faktury VAT dane adresowe nie są wymagane),

5.5.4. w przypadku, gdy zakupu dokonuje Usługobiorca nieposiadający Konta
w Sklepie Online jest on zobowiązany do podania Danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska / nazwy (firmy), adresu zamieszkania (siedziby) w przypadku dostawy innej niż osobista lub chęci otrzymania faktury VAT, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego , nazwy firmy oraz numeru NIP
(w przypadku, gdy Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą).

5.5. W przypadku wyboru Pakietu przeglądów serwisowych Usługobiorca składając Zamówienie dodatkowo podaje model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN, datę pierwszej rejestracji oraz aktualny przebieg pojazdu w kilometrach.

5.6.   Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy
na podany przez  niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w postaci nazwy Sprzedającego, adresu siedziby, organu, który zarejestrował działalność Sprzedającego, numeru rejestracji, ceny Towaru i zasad jej uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia oraz informacji o sposobie potwierdzenia akceptacji i przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

5.7. Po dokonaniu potwierdzenia Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy
na podany przez niego Adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu
i potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku zamówienia Pakietu przeglądów serwisowych wraz z potwierdzeniem Zamówienia przez Sprzedającego Usługobiorca otrzyma certyfikat potwierdzający zawarcie umowy o świadczenie usług serwisowych oraz załącznik określający warunki przystąpienia do programu Pakietów przeglądów serwisowych Audi.

5.8. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę,
podane przez niego przy składaniu niepotwierdzonego Zamówienia Dane osobowe zostaną usunięte przez Usługodawcę, z wyjątkiem przypadków gdy Usługobiorca posiada Konto w Sklepie Online w zakresie Danych osobowych tam podanych.

5.9. Usługobiorca składając Zamówienie zawiera umowę sprzedaży Towaru lub Umowę świadczenia usług serwisowych z wybranym Sprzedającym w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z pkt. 5.7. powyżej.

5.10. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przystąpienia do programu Pakietów przeglądów serwisowych Audi, które dostępne są pod adresem https://www.audi.pl/content/dam/nemo/pl/dzialy/misc/pakiety-przegladow-serwisowych/Warunki_dot_pakietu_przegl%C4%85d%C3%B3w_serwisowych_Audi_Used_Cars.pdf .Sprzedający może odmówić realizacji usługi serwisowej w przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków przez Usługobiorcę.

5.11. Zamówienie Towaru zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Usługodawcy lub Sprzedającego. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem, Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany o stanie Zamówienia. Usługobiorca jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji Zamówienia. Jeśli Usługobiorca dokonał zapłaty za Towar niedostępny, Sprzedający zwróci Usługobiorcy należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od momentu anulowania przez Usługobiorcę części bądź całości Zamówienia. 

5.12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest przeznaczona ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień Towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Zamówienie w ramach sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Usługodawcy lub Sprzedającego. Postanowienia pkt. 5.10 powyżej znajdują zastosowanie.

5.13. Do każdego Zamówienia jest dołączana, wystawiana przez właściwego Sprzedającego, faktura VAT.

VI. REALIZACJA PAKIETÓW PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH

6.1. Po zawarciu Umowy o świadczenie usług serwisowych i zaistnieniu warunków określonych w Warunkach przystąpienia do programu Pakietów przeglądów serwisowych Audi, Usługobiorca według własnego uznania dokonuje wyboru Partnera serwisowego, u którego zrealizuje usługę zawartą w pakiecie serwisowym. Usługobiorca nie ma obowiązku zrealizowania usługi zawartej w pakiecie serwisowym wyłącznie u Sprzedającego.

6.2. Usługobiorca w celu zrealizowania usługi zawartej w pakiecie serwisowym zobowiązany jest skontaktować się z wybranym przez siebie Partnerem serwisowym w celu umówienia terminu realizacji usługi.

6.3. Posiadany przez Usługobiorcę pakiet przeglądów serwisowych weryfikowany jest przez Partnera serwisowego na podstawie numeru VIN pojazdu podanego przez Usługobiorcę podczas zakupu pakietu przeglądów serwisowych.

6.4. Usługę w ramach zakupionego przez Usługobiorcę Pakietu przeglądów serwisowych można zrealizować wyłącznie w pojeździe szczegółowo określonym przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia.

6.5. Okres świadczenia usług serwisowych dostępnych w ramach wykupionego Pakietu przeglądów serwisowych rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy o świadczenie usług serwisowych i kończy się z pierwszym zdarzeniem:

6.5.1. po upływie okresu świadczenia usług, w zależności od wybranego wariantu pakietu,

6.5.2. w dniu wykorzystania usług serwisowych w sposób wykluczający możliwość korzystania z Programu,

6.5.3. w dniu przekroczenia całkowitego limitu kilometrów, w zależności od wybranego wariantu pakietu.

 

VII. CENY TOWARÓW I PAKIETÓW PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH

7.1. Wszystkie ceny Towarów i Pakietów przeglądów serwisowych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Online są cenami rekomendowanymi podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu.

7.2. Cena podana przy każdym Towarze i Pakiecie serwisowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia u wybranego przez Usługobiorcę Sprzedającego.

7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Pakietów przeglądów serwisowych znajdujących się w ofercie Sklepu Online, wprowadzania nowych Towarów i Pakietów przeglądów serwisowych do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Online lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów i Pakietów przeglądów serwisowych w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.4. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny końcowej Towaru zgodnie
z obowiązującym cennikiem dostępnym pod adresem wybranego Sprzedającego: 
www.sklep.audi.pl/dealer/find

 

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8.1. Czas doręczenia Usługobiorcy Towaru to suma czasu realizacji Zamówienia przez Sprzedającego oraz czasu dostawy przez przewoźnika, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

8.2. Niezależnie od postanowień pkt. 5.11 i 5.12. Regulaminu powyżej, przy każdym Towarze podana jest informacja o prawdopodobnej dostępności Towaru
w magazynie. W przypadku Towaru prawdopodobnie dostępnego w magazynie przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych.
W przypadku Towaru prawdopodobnie niedostępnego w magazynie w chwili dokonywania Zamówienia przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi nie mniej niż 14 dni roboczych lecz nie więcej niż 30 dni roboczych.
Czas realizacji Zamówienia jest to czas pomiędzy przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego potwierdzonego wiadomością zgodnie z pkt. 5.7. Regulaminu powyżej i wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem dni roboczych.

8.3. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Termin wysyłki Towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji  poszczególnych Zamówień.

8.4. Zamówienia są realizowane na adres wskazany przez Usługobiorcę,
za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z pkt. 6.4. Regulaminu powyżej.
Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towaru we wskazanej przez Usługobiorcę siedzibie Sprzedającego, co jest bezpłatne.

 

IX. PŁATNOŚĆ I NADPŁATY

9.1. Usługobiorca dokonuje płatności w formie elektronicznego przelewu bankowego – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub płatności kartą. Przelew winien być dokonany przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.

9.2. W przypadku powstania nadpłat w związku z płatnościami za zamówione Towary i Pakiety przeglądów serwisowych, zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Usługobiorca dokonał zapłaty za Towar lub Pakiet przeglądów serwisowych. 

 

X. REKLAMACJE

10.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Online pochodzą z legalnego źródła,
są oryginalne.

10.2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Jeżeli Usługobiorca, po otrzymaniu Towaru, dostrzeże w nim wady może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na Towar gwarancji. Wskazanie czy i jakiej treści gwarancja jest udzielana na Towar znajduje się przy opisie danego Towaru.

10.3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w związku z wadami Towaru(rękojmia).

10.4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Usługobiorca powinien odesłać Towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres właściwego Sprzedającego wskazany pod adresem www.sklep.audi.pl/dealer/find. Do Towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z pisemnym opisem ujawnionych w Towarze wad.

10.5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem. 

10.5.1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres właściwego Sprzedającego. Adresy do składania reklamacji wskazane są pod adresem: www.sklep.audi.pl/dealer/find. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 

10.5.2. Użytkownicy są uprawnieni do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Sprzedający nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

10.5.3. Reklamację, o której mowa w pkt. 10.5.2. można złożyć w formie papierowej na adres siedziby -Sprzedającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: www.sklep.audi.pl/dealer/find. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 

10.5.4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Sprzedający powiadomi o tym reklamującego na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 

10.5.5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt 10.5.4.
zdanie drugie, wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany
przez Użytkownika. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą). 

10.6. Usługobiorca ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia tych roszczeń w postaci w szczególności: 1) skorzystania
z pośrednictwa rzeczników praw konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na wniosek Usługobiorcy lub 2) skorzystania z pośrednictwa prywatnych instytucji zajmujących się mediacją z inicjatywy Usługobiorcy
na zasadach określonych indywidualnie przez te instytucje. L
ista w/w podmiotów dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Usługodawca informuje, że pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

11.1. Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej może zrezygnować z Towaru kupionego u Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Online
bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

11.2.   Towar należy odesłać do siedziby właściwego Sprzedającego.

11.3. Konsument albo Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.4. Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich należności poniesionych
przez Usługobiorcę, z tytułu zakupu Towaru, w tym kosztów dostarczenia Towaru,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

11.5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Usługobiorca.

11.6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

11.7. Koszt bezpośredni zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży pokrywa Usługobiorca.

11.8. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy,
z którego może skorzystać Użytkownik stanowi 
Załącznik nr 4 do Regulaminu.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

12.1. Usługobiorcy będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który nabył Pakiet przeglądów serwisowych za pośrednictwem Sklepu Online przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy, chyba, że Usługobiorca przed upływem tego terminu zrealizował w pełni u Partnera serwisowego chociażby jedną usługę w ramach Pakietu przeglądów serwisowych, w odniesieniu do której nie przysługuje już prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, tj. w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Partner serwisowy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

12.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej musi złożyć Sprzedającemu.

 

12.3. Usługobiorca będący konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej na etapie składania Zamówienia jest informowany, że utraci prawo do odstąpienia od Umowy, po wykonaniu w pełni usługi przez Partnera serwisowego.

 

12.4. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Usługobiorca będący konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia.

 

12.5. W przypadku odstąpienia od umowy po zgłoszeniu przez Usługobiorcę będącego konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej żądania realizacji usługi dostępnej w ramach Pakietu przeglądów serwisowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługobiorca ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

12.6. Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich należności poniesionych przez Usługobiorcę będącego konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, z tytułu zakupu Pakietów przeglądów serwisowych, z zastrzeżeniem pkt 11.4. powyżej.

 

12.7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Usługobiorca będący konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej.

 

12.8. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy o świadczenie usług serwisowych zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług serwisowych, z którego może skorzystać Usługobiorca będący konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

 

 

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1.   W zakresie świadczenia Usług administratorem Danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

13.2 W zakresie świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, zakres danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Usługodawcę jest następujący:
imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego, nazwa identyfikująca Użytkownika w Sklepie Online (Login) oraz hasło, a w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP. Wyżej wymienione dane są niezbędne do utworzenia i korzystania z Konta, obsługi Konta, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług, obsługi zapytań i reklamacji Użytkownika w związku
z korzystaniem z Konta, przekazania złożonego Zamówienia do Sprzedającego
w celu jego realizacji (w tym wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, dostarczenia przesyłki, umożliwienia niezbędnego kontaktu z Użytkownikiem w toku realizacji zamówienia), .

13.3. W przypadku złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę niebędącego Użytkownikiem, zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący:
imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby celem dostawy (opcjonalnie
jeśli podano), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
a w przypadku Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP. Wyżej wymienione dane są niezbędne do realizacji Zamówienia – przekazania Zamówienia do Sprzedającego w celu jego realizacji (w tym wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, dostarczenia przesyłki, umożliwienia niezbędnego kontaktu z Usługobiorcą w toku realizacji zamówienia).

13.4. W przypadku skorzystania z kontaktu z wybranym przez Usługobiorcę Autoryzowanym Partnerem marki Audi zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej. Wyżej wymienione dane są niezbędne do udostępnienie formularza kontaktowego i przekierowania zapytania do wybranego Autoryzowanego Partnerem marki Audi, celem obsłużenia zapytania.

13.5. W przypadku złożenia Zamówienia w Sklepie Online, dodatkowym, niezależnym od Usługodawcy administratorem Danych osobowych Usługobiorcy zostaje wybrany przez Usługobiorcę Sprzedający – w zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, rozliczenia Umowy Sprzedaży (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności ceny sprzedanych Usługobiorcy Towarów, w celach archiwizacyjnych (dowodowych celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)
oraz udokumentowania wykonania Umowy Sprzedaży i realizacji ciążących
na Sprzedającym obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości. Dane o Sprzedającym zostają wskazane przy wyborze podmiotu realizującego Zamówienie oraz w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

13.6. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dobrowolnej zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w charakterze współadministratora Danych osobowych Usługobiorcy będzie wraz z Usługodawcą występował.

13.7. W celu  złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem Usług
przez Usługodawcę Usługobiorca powinien podać następujące dane osobowe:
imię, nazwisko /nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu. . Dane te są niezbędne dla realizacji reklamacji,
w tym udzielenia odpowiedzi Usługobiorcy. Odpowiedź na reklamację udzielana jest odpowiednio listownie na wskazany adres zamieszkania/siedziby lub za pomocą wiadomości e-mail, na Adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

13.8. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP
w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień
w Sklepie Online. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w 
Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookie.

13.9. Usługodawca oraz Sprzedający zapewniają bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosują środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu Online. Usługodawca oraz Sprzedający spełniają wszelkie wymogi wynikające z Przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca oraz Sprzedający zapewniają środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

13.10.  Usługodawca i Sprzedający zapewniają ochronę przekazanych
przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

13.11. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych do Programa.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Winogrady 18a, 61-663 Poznań w celu zapewnienia obsługi technicznej Sklepu Online. W przypadku zakupu Pakietu przeglądów serwisowych Audi przez Usługobiorcę, odbiorcą danych może być także podmiot zapewniający finansowanie  - Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.  

13.12. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Usług przetwarzanie danych przez Usługodawcę opiera się na zgodzie Usługobiorcy, wówczas Usługobiorca ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub przez kontakt z Usługobiorcą,
a także u Sprzedającego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych Danych osobowych,
w tym przysługujących Usługobiorcy praw, Usługobiorca może przesłać mailowo
na adres: 
daneosobowe@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań oraz przez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres z dopiskiem Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań „IOD”.

13.13. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odpowiedniego korzystania z Usług, w tym założenia Konta Użytkownika lub złożenia Zamówienia
i zakupu Towaru.

13.14. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę. Usługobiorca ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

13.15. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych wyłącznie po wyrażeniu stosownej zgody
przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne
do korzystania z Usług Sklepu Online. 

13.16. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika, Usługodawca przedstawia wymagane Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych (obowiązek informacyjny).

13.17. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych osobowych narusza Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

13.18. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę Danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookie, jak również szczegółowe informacje przedstawione Usługobiorcy w ramach realizacji obowiązków informacyjnych wymaganych Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2021 r.

14.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy
pod adresem 
www.sklep.audi.pl/regulamin

14.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

14.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktu 14.5.-14.8 poniżej.

14.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu
Regulaminu na  stronie internetowej Sklepu Online
pod adresem 
www.sklep.audi.pl/regulamin oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

14.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni
od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Sklepu Online
i bezpośredniego poinformowania zgodnie z pkt. 14.5 powyżej.

14.7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu,
zgodnie z pkt 14.6. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia

14.8. W przypadku określonym w punkcie 14.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę  natychmiastowo lub z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia według wyboru Usługobiorcy, i to w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu w wyniku bezpośredniego poinformowania Usługobiorcy, zgodnie z pkt 14.5 powyżej, poprzez poinformowanie drogą elektroniczną
lub pisemnie Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy
w ww. terminie 14 dni oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

14.9. Przez dni robocze rozumie się: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych.

14.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, UŚUDE, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

{"shouldCallThirdPartyScriptsWithCookies":true,"showTrackingPixels":1,"confirmationTrackingPixel":false}